7 วิธี พัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเหนื่อยน้อยลง

7 WAYS TO WORK SMARTER, NOT HARDER

1. TAKE BREAKS

มีช่วงพักเบรก

2. MAKE RITUALS A PART OF YOUR DAY

กำหนดกิจวัตรประจำวันให้ติดเป็นนิสัย

3. HAVE A “DO NOT DISTURB”

กำหนดเวลา “ห้ามรบกวน”

4. CHECK EMAIL AND SOCIAL MEDIA AT CERTAIN TIMES ONLY

เช็คอีเมล์และโซเชียลมีเดียในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

5. MAKE A TOP 3 PRIORITY TO-DO LIST

ทำรายการสิ่งสำคัญที่ต้องทำ 3 อันดับแรก

6. DEVELOP A TIME MANAGEMENT SYSTEM

บริหารระบบการจัดการเวลาของตัวเองให้ดี

7. ORGANIZE YOUR WORK SPACE 

จัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณ