Queen of Cups Concept : Crypto Universe Tarot

ชื่อไพ่ Queen of Cups / ไพ่ราชินีถ้วย

ไพ่ถ้วย ธาตุน้ำ

ไพ่บุคคลอีกใบหนึ่งในหมวดไพ่ธาตุน้ำ คือ ไพ่ราชินีถ้วย หรือ Queen of Cups