7 องค์ประกอบขององค์กรที่ยิ่งใหญ่

บริษัทที่เราร่วมงานอยู่ มีองค์ประกอบเหล่านี้ครบหรือไม่

1.  บริษัท ฐานนะการเงินความมั่นคงของบริษัท

2. ผลิตภัฒฑ์ ต้องเป็นนวัตกรรมแรกเริ่ม ผลิตภัณฑ์ต้อง Unique

3. แผนธุรกิจ แผนรายได้ต้องเป็นธรรม เหมาะสมไม่หมกเม็ด

4. แนวโน้ม เป็นที่ต้องการของตลาดอนาคตและมีคุณภาพสูง

5. จังหวะเวลา บริษัทผลิตภัณฑ์อยู่ในกระแส มีความมั่นคง

6. ทีมงาน เป็นทีมที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมิตรภาพที่ดีต่อคนในทีม

7. ทีมผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม ยึดหลักธรรมในการบริหาร