7 ทักษะ เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ

1.สร้างวิสัยทัศน์ ให้กับตนเอง

2.ทักษะในงานที่ทำ และหลงใหลในงานที่ทำ

3.ทักษะในการตัดสินใจที่รวดเร็วและถูกต้อง

4.ทักษะในการสร้างทีมงานอย่างมืออาชีพ

5.ทักษะในการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ

6.ทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำงาน

7.ทักษะในการสื่อสารที่ดี