การวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจ “เจ้าของแบรนด์” ต้องเข้าใจ

การวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจ “เจ้าของแบรนด์” ต้องเข้าใจ

คำว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครา” ในปัจจุบันก็ยังใช้ได้เสมอ ในส่วนของธุรกิจก็เช่นกัน การวิเคราะห์ “ตัวเรา” และ “ตัวคู่แข่ง” ซึ่ง SWOT Analysis เป็นการประเมิน “ตัวเรา” และ “ตัวคู่แข่ง” อย่างเป็นระบบ

SWOT ย่อมาจากตัวขึ้นต้นของเครื่องมือการประเมิน 4 หัวข้อ คือ Strengths, Weakness, Opportunities และ Threat เพื่อใช้วิเคราะห์ด้านต่าง ๆ และนำมาปรับปรุง พัฒนาองค์กร ธุรกิจ แบรนด์ ฯลฯ ต่อไป

S = Strengths จุดแข็ง คือปัจจัยที่เราเป็นต่อ หรือ ข้อที่เราดีกว่าคนอื่น เช่น จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต

W = Weakness จุดอ่อน คือ ปัจจัยที่เราอ่อนด้อย หรือ คู่แข่งเด่นกว่าเรา เช่น บุคลากรมีความพร้อมน้อยกว่า กำลังผลิตต่ำกว่า

O = Opportunities โอกาส คือ โอกาสในการแนะนำตัว โอกาสในการหาช่องว่างทางธุรกิจที่แทรกตัวเข้าไปได้

T = Threat ปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจ คือ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีแนวโน้ม หรือ คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้น

วิธีการในการวิเคราะห์ SWOT ก็ทำได้โดยการลิสม์หัวข้อแต่ละอันขึ้นมา แล้วก็ทำการเขียนออกมาให้ได้มากที่สุด เพียงเท่านี้เราก็สามารถวิเคราะห์ SWOT ทางด้านต่าง ๆ ของแบรนด์เราได้ออกมาคร่าว ๆ ได้แล้วครับ