woman in black coat

ภาวะผู้นำ Leadership กับการนำแผนงานไปปฏิบัติ

วันนี้ผู้เขียนได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อ KPI และ Action Plan เขียนโดย ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

group of people sitting indoors

ในเล่มจะพูดถึงทั้งวิธีคิดและวิธีการเกี่ยวกับ วิธีจัดทำ Action Plan และ KPI ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยมีรายละเอียดครบถ้วน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนวิธีการตั้งเป้าหมาย การวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ของการวางแผนงาน การค้นหาวิธีการปฏิบัติ การเขียน Action Plan การนำแผนงานไปปฎิบัติ นอกจากนี้ยังเสริมไปด้วย ทักษะ ความรู้ และเครื่องมือที่จำเป็นในการเขียน Action Plan เพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าจะสามารถเขียนแผนงานที่ประสบความสำเร็จได้อย่างถูกต้อง

แต่ในบล็อกบทความนี้จะยกเนื้อหามาบางส่วน ที่เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในการนำ Action Plan ไปปฏิบัติ หนึ่งในทักษะที่จำเป็นและสำคัญยิ่ง นั้นก็คือ “ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership)” นั้นเอง

งานจะสำเร็จต้องอาศัยผู้นำที่มีประสิทธิภาพ เพราะ ผู้นำ ทำอะไรย่อมมีผลต่อผู้ตาม  ถ้าผู้นำเข้มแข็ง ลูกน้องก็ฮึกเหิม ผู้นำอ่อนแอ ลูกน้องก็อ่อนแรง ดังนั้นการที่เราจะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งเพื่อเป็นผู้นำในการนำแผนงานไปปฏิบัตินั้น ต้องเลือกให้ดี โดยต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สำหรับบุคลิกลักษณะของบุคคลที่สมควรเลือกเข้ามาเป็นผู้นำของเราพอสรุปได้ดังนี้ 

 • เข้าใจในความแตกต่างของคน
 • มีความสามารถในการตัดสินใจ
 • ให้ความช่วยเหลือ ไม่ใช่ผลักภาระ
 • กระตุ้นให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • ตื่นก่อน นอนทีหลัง โดยต้องมาทำงานก่อน และเลิกทีหลังลูกน้อง
 • เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรงต่อเวลา
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความยุติธรรม
 • เมื่อมอบหมายหน้าที่แล้ว ต้องเคารพในการทำงานของลูกน้อง
 • ไม่โทษผู้อื่น โดยเมื่อเกิดปัญหาต้องคิดว่า เกิดจากความสามารถในการบริหารจัดการของตนเองก่อนเสมอ

ถ้าบุคคลใดมีคุณลักษณะสอดคล้องกับคุณสมบัติเหล่านี้ องค์กร หรือ บริษัท ก็เลือกเขามาได้เลย รับรองว่า Action  Plan ที่ได้เขียนหรือวางเอาไว้ หากนำไปปฏิบัติย่อมมีโอกาสประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน


ที่มาแหล่งอ้างอิงบทความ : หนังสือ KPI  และ Action Plan จัดทำ KPI และแปลงสู่แผนปฏิบัติการ (Actioin Plan) ให้ไม่พลาดเป้า


sponser