5
(1)

1 . ลองใจด้วยผิดและถูกเพื่อหยั่งรู้คติธรรม

2 . โต้แย้งให้จนมุมเพื่อดูปฏิภาณ

3 . ซักถามด้วยกลอุบาย เพื่อดูสติปัญญา

4.  แจ้งภัยให้รู้เพื่อดูความกล้า

5.  มอมเมาด้วยสุราเพื่อพิจารณานิสัย

6. สรรเสริญด้วยลาภยศเพื่อดูความสุจริต

7. มอบงานให้ทำเพื่อดูความรับผิดชอบ

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.