All Service » ออกแบบ Logo Guidebook Brand

Logo Guidebook
ออกแบบคู่มือการใช้งานโลโก้

คู่มือ Logo Guidebook  เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โลโก้ และสีของแบรนด์ เพื่อเป็นมาตฐานการออกแบบ ให้กับธุรกิจที่ต้องการเติบโตขยายสาขา หรือมีตัวแทนจำหน่ายในอนาคต เพื่อให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ไม่เกิดความเสียหายจากการใช้โลโก้ และใช้สีในการออกแบบที่ผิดเพี้ยนไปจากบริษัท โดยบริษัทสามารถใช้คู่มือนี้เป็นบรรทัดฐานในการออกแบบของกราฟิกดีไซน์เนอร์  , ตัวแทนจำหน่าย , ร้านค้าแฟรนไชส์ เพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้สีของแบรนด์และใช้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของแบรนด์ (โลโก้) ที่ถูกต้องตรงกัน

คู่มือ 20 หน้า
ราคา 15,000 บาท