“1 ความเชื่อ 2 กาลเวลา(One Faith – Past and Present) สภาวะของการค้นพบ ตกผลึก จากงานจิตรกรรม ผ่านการกวัดแกว่งของฝีแปรง ของ คุณธัญพิสิษฐ์ แสนจันทร์ » IMG_3647