(+66)62-449 -6249 imdesign.am@gmail.com

Branding Design

หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาเฉพาะค่าออกแบบและขายไฟล์ ไม่ร่วมค่าพิมพ์ หากลูกค้าต้องการงานออกแบบพร้อมพิมพ์ จะเป็นอีกราคา

ออกแบบแผ่นพับ / โบรชัวร์ / ใบปลิว

เงื่อนไขการออกแบบ

  • ชิ้นงานขนาด A4
  • แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง

ราคาค่าออกแบบ

  • หน้าละ 1,500 บาท

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

  • ไฟล์ต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำไปพิมพ์
  • ส่งงานทาง e-mail
  • หากลูกค้าต้องการให้ส่งไฟล์ทางไปรษณีย์ เป็น CD หรือ DVD จะมีค่าไรซ์แผ่น CD 100 บาท DVD 150 บาท (ไม่ร่วมค่าจัดส่ง)

เงื่อนไขการชำระเงิน

  • มัดจำ 50% ก่อนการว่าจ้างออกแบบ
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือในวันรับงาน

 

ออกแบบกราฟิกอื่นๆ

เงื่อนไขการออกแบบ

  • ออกแบบกราฟิกงานหลายชิ้นตามแต่ลูกค้าต้องการ เป็นแพกเกจ

ราคาค่าออกแบบ

  • โปรดติดต่อขอใบเสนอราคา