(+66)63-626 -6361 imdesign.am@gmail.com

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับงานออกแบบโลโก้”

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับงานออกแบบโลโก้”

เรียนรู้และทำความเข้าใจกฎหมายพื้นฐานเรื่องทรัพย์สินทางปัญญากับงานออกแบบโลโก้ เพื่อปกป้องผลประโยชน์และสิทธิในผลงานของนักออกแบบ

 

โลโก้นั้นคืออะไร? โลโก้ คือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้แก่สินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือบริษัท ดังนั้นการออกแบบโลโก้ที่สอดคล้องกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือบริษัท จะช่วยทำให้ผู้ที่พบเห็นจดจำได้ง่าย เกิดความน่าเชื่อถือ และตรึงใจผู้บริโภคไปตลอด
แต่กว่าจะมาเป็นโลโก้ที่ผู้คนจดจำกันได้นั้น ต้องผ่านอะไรมาบ้าง? ลูกค้าบางคนมองว่าการออกแบบโลโก้เป็นเรื่องง่ายๆ จึงต่อรองราคากันแล้วต่อราคากันอีก แต่ในความเป็นจริงแล้ว นักออกแบบต้องผ่านการคิด วิเคราะห์ และอาจรวมถึงการทำวิจัยเพื่อศึกษาคู่แข่ง ก่อนจะสร้างสรรค์เป็นผลงาน ซึ่งกว่าจะออกมาเป็นผลงานแต่ละชิ้น นักออกแบบควรที่จะศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จะมาคุ้มครองนักออกแบบ รวมไปถึงการต่อรองราคา และการร่างสัญญาว่าจ้างต่างๆ ก่อนเริ่มทำงาน ถ้าคุณเป็นนักออกแบบโลโก้ ลองถามตัวเองดูว่าคุณรู้จักและเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่จะมาปกป้องผลประโยชน์ของคุณแล้วหรือยัง?
ปัญหาสำหรับการรับจ้างทำงานออกแบบโลโก้ส่วนใหญ่นั้น มักจะพบกับนักออกแบบอิสระ ซึ่งเป็นนักออกแบบรายย่อย โดยตกลงกันตามความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายในตอนเรก แต่ก็มักจะมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นตามมามากมาย ทั้งการทำงานที่ไม่มีสัญญา การไม่จ่ายค่าจ้าง การนำงานที่นักออกแบบทำมาเสนอไปใช้โดยไม่จ่ายค่าจ้าง การมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับงานออกแบบโลโก้นั้นจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อความเข้าใจถึงเรื่องสิทธิ์ในผลงาน  รวมทั้งปกป้องตัวนักออกแบบเองและผลงานต่างๆ พร้อมแล้วหรือยังที่จะมาเรียนรู้เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของตัวคุณเอง?
TCDC โดยความร่วมมือกับ tasknjoy จึงจัดงานสัมมนา “กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับงานออกแบบโลโก้” ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับงานออกแบบโลโก้ ทั้งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การทำสัญญา และกรณีตัวอย่างต่างๆ
2. ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเจรจาร่างสัญญา เพื่อประโยชน์สูงสุดที่นักออกแบบควรจะได้รับจากการทำงานออกแบบโลโก้ และป้องกันปัญหาต่างๆ ที่สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับนักออกแบบ
3. ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายที่จะมาปกป้องชิ้นงานโลโก้ต่างๆ ที่ตนสร้างสรรค์ขึ้น
4. แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกัน และวิทยากร
5. กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำหลักและวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้จริง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ใครควรเข้าร่วมการสัมมนานี้?
พนักงานประจำหรือฟรีแลนซ์ที่รับออกแบบโลโก้ที่ต้องการเรียนรู้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับงานออกแบบโลโก้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่มา http://www.tcdc.or.th


ContactUs.com